Kredytowe ABC

LIBOR

Stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster). LIBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów … Czytaj więcej...

Karencja

Określony w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kapitału, kredytobiorca spłaca wówczas tylko odsetki.

EURIBOR

Stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. EURIOBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów … Czytaj więcej...

Weksel

Papier wartościowy zobowiązujący wystawcę weksla do zapłaty określonej kwoty w oznaczonym terminie.

Raty równe

Raty kapitałowo-odsetkowe, które zakładają spłatę kapitału i odsetek tak, żeby wysokość raty w całym okresie spłaty była taka sama; w miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty … Czytaj więcej...

Raty malejące

Raty kapitałowo-odsetkowe złożone z równej raty kapitału oraz malejącej raty odsetkowej naliczonej od aktualnej kwoty zadłużenia – rata kapitałowa jest stała, rata odsetkowa zmniejsza się wraz ze zmniejszającą … Czytaj więcej...

Prowizja

Opłata za przyznanie kredytu, płatna przed jego uruchomieniem lub doliczana do kwoty przyznanego kredytu.

Okres kredytowania

Okres od dnia uruchomienia środków z tytułu kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Odsetki

Środki należne bankowi z tytułu udzielonego kredytu. Wysokość odsetek uzależniona jest od stopy procentowej.

Księga Wieczysta

Urzędowy rejestr, w którym ujawniony jest stan prawny nieruchomości. Księga Wieczysta składa się z 4 działów. W Dziale I dokonuje się oznaczenia nieruchomości, Dział II zawiera informacje o właścicielach, Dział … Czytaj więcej...

Kontrola inwestycji

Opinia o nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia kredytu, wykonana przez upoważnionego pracownika Banku lub firmę zewnętrzną działającą na zlecenie Banku.

Cesja

Przelew praw wierzytelności z danej umowy na rzecz banku np.: polisy ubezpieczeniowej.

Aneks

…zmian warunków umowy. Aneks jest podpisywany przez strony umowy w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia warunki zawartej umowy kredytowej np. walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty kredytu, zmienia okres kredytowania … Czytaj więcej...